Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ,
при които “Кредитна къща Еврокомерс” ЕООД предоставя парични заеми на юридически и физически лица срещу ипотека или друг вид обезпечения

Тези Общи условия (ОУ) уреждат реда и условията, при които Кредитна къща Еврокомерс ООД (Еврокомерс) предоставя парични заеми на заематели – юридически и физически лица, условията за усвояване, ползване, обезпечаване и погасяване на тези заеми, както и условията, при които се сключват и действат договорите за заем.

ПОНЯТИЯ
Заем
е пълният размер на предоставената от Еврокомерс на основание договор за заем (Договор) сума за ползване в национална или чуждестранна валута, както и дългът, възникнал и формиран от и във връзка с усвоените суми по главницата, включително дължимите лихви, такси, комисиони и други разноски съгласно условията на Договора и настоящите ОУ.

Кредитор е Еврокомерс, представлявано от законните си представители и/или техни пълномощници – страна по Договор, предоставила Заем.

Заемополучател
е юридическо лице или правоспособно и дееспособно физическо лице - страна по Договор, на което Еврокомерс е предоставило Заем и което усвоява, ползва целево и връща Заема в сроковете и при условията, предвидени в Договора и в настоящите ОУ.

Анюитетни вноски
са равни месечни погасителни вноски по Заема, всяка една от които включва дължимата към момента лихва и припадащия се размер от главницата по заема.

Вноски по главницата
са установени в погасителния план за съответния месец погасителни вноски, всяка една от които е част от главница по заема.

Трето задължено лице
е местно правоспособно и дееспособно физическо лице, или юридическо лице – страна по Договора, което е солидарен длъжник, поръчител, собственик на имущество, предоставено като обезпечение по Заем – ипотекарен длъжник, залогодател и др.  

Изтегли общи условия