On-line кандидатстване за ипотечен кредит

 • Ако желаете да кандидатствате за най-бързия ипотечен кредит, моля, попълнете онлайн своето заявление.
 • Ако заявлението Ви за кредит е изпратено в рамките на работния ни ден (от понеделник до петък, от 9:30 до 17:00 ч.), ще получите обаждане от нас до края на същия ден.
 • Заявление за кредит, изпратено извън работното ни време, ще бъде разгледано при първа възможност в рамките на следващия работен ден.
 • Полетата, отбелязани със знака * са задължителни.
 • Важно! Всички полета трябва задължително да бъдат попълнени на кирилица
Данни за кредита
*Размер на заема:  Въведете сума.Невалидна сума. 
*Основен доход:  Въведете основен доход.Невалидна сума.
*Желана от вас месечна вноска:  Въведете желаната от вас месечна вноска.Невалидна сума.

 

Данни за имота
*Местоположение на имота:  Въведете местоположение на имота.
*Описание на имота:   Въведете описание на имота.Превишен е максималният брой символи.
Допълнителни бележки:    Превишен е максималният брой символи.

 

Лична информация
*Име:  Въведете вашето име на кирилица.
*Презиме:  Въведете вашето презиме на кирилица.
*Фамилия:  Въведете вашата фамиля на кирилица.
*ЕГН:  Въведете 10 цифрен ЕГН номер.Невалиден ЕГН номер.ЕГН трябва е 10 цифренЕГН трябва е 10 цифрен
*Номер на лична карта:  Въведете желаната от вас месечна вноска.Невалидна сума.Номера на ЛК трябва е 9 цифрен.Номера на ЛК трябва е 9 цифрен.
*Издадена на:  Това поле е задължително!Въведете дата във формат 31.05.2010
*Издадена от:  Въведете от къде е издадена ЛК.
Информация за контакт
*Мобилен телефон:  Въведете телефон във формат: 0888 123456Въведете телефон във формат: 0888 123456.
*E-mail:  Въведете вашият e-mail.Невалидeн e-mail.
Декларация за поверителност
  Съгласен/а съм с условията  Трябва да се съгласите с условията
 

Необходими документи за кандидатстване за фирми

 1. Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията;
 2. Удостоверение за регистрация по ЗДДС;
 3. Учредителен документ на дружеството (учредителен договор, дружествен договор или устав);
 4. Заверени счетоводни отчети на дружеството (баланс, отчет за приходите и разходите) за последните три години и последното изтекло тримесечие на текущата година;
 5. копие на данъчната декларация (заверено "Вярно с оригинала", подпис и печат)
 6. Налични оферти за оборудването / лекия автомобил / транспортното средство, предмет на потенциална лизингова сделка;
 7. Попълнен формуляр за кандидатстване. Може да се получи директно от Еврокомерс (моля свържете се с нас).

 

Необходими документи за кандидатстване за физически лица

 1. Искане за лизинг (съдържа декларация за текущо семейно състояние и доходи);
 2. Копие от лична карта;
 3. Копие от свидетелство за управление на МПС;
 4. Копие от офертата на доставчика за лекия автомобил, предмет на лизинговата сделка;
 5. Декларация за задължения от публичноправен характер към държавата и/или общините, задължения по банкови кредити и лизингови договори;
 6. Документ, удостоверяващ дохода (служебна бележка за доход; копие от годишната данъчна декларация за предходните 2 години; копие от договор за управление; др.)

 

Документи за изтегляне:

Искане за лизингово финансиране на транспортни средства

Искане за лизингово финансиране на транспортни средства от фирми, чиято дейност не е свързана с транспорт на стоки

Искане за лизингово финансиране на леки автомобили от Физически лица

Искане за лизингово финансиране на леки автомобили от Юридически лица