Информация


Банковият кредит има своите положителни и отрицателни страни.

  Финансирането чрез заем от банка има следните основни предимства:

  По-евтин източник на капитал- вие печелите от факта, че придобиването на активи, купени благодарение на получените назаем средства, ви излиза доста по-евтино, отколкото използването на лични, т.е. на фирмата средства.

  Висока степен на организираност и яснота- допринася за подобряването и разширяването на дейността на съответната корпоративна структура, намаляването на нейните разходи и по-лесното осъществяване на инвестиционни проекти.

  Банковите кредити са бързи- ако имате необходимата документация, може да получите кредитно финансиране за около час, като разбира се, това зависи от вида и сумата на искания заем.

  Изграждане на добри връзки с банката- В случай че фирмата е била клиент на конкретна банка от години, то самата кредитна институция може да предложи отпускането на заем при специални условия.

  Достъпност на банковото финансиране- В даден момент ръководството на компанията може да избере конкретна банка по редица фактори – размер на лихвата, съпътстващи такси, условия за получаване и др.

  Запазване на пълния контрол върху бизнеса - При банковия кредит контролът остава в ръцете на ръководството на компанията. Това е така, защото кредитната институция всъщност се интересува от погасяването на заема в срок и от получаването на лихвените плащания.

  Финансиране на оборотния капитал - При управлението на оборотния капитал компанията трябва да определи оптималното равнище на всеки един от текущите активи, а след това да се избере най-подходящия източник на финансиране.

  Данъчен ефект от лихвените плащания по кредита

  Лихвата, която плаща фирмата, намалява корпоративния данък. Разходите за лихви в България се отчитат като финансови разходи. В резултат на това се постига данъчен ефект. Ползата на компанията е в това, че размерът на лихвените плащания е равен на данъка, който фирмата не плаща.

   
Но нека отбележим и някои недостатъци на банковия кредит

  Все пак е важна кредитната история на фирмата - Банките, особено след кризата от 2007 г., проверяват много внимателно способността на компанията да изплаща бъдещите си задължения. Ако можете обаче да отговорите на условията на кредитната институция, вашата фирма няма да има особен проблем да получи необходимия заем.

  Месечни плащания и наказателни лихви- Ръководствата на някои фирми отчитат като неудобство месечните плащания по кредита и дължимата лихва. Освен това при невъзможност за изплащане на задълженията, на компанията ѝ се налага да плаща значително по-големи наказателни лихви.

  Все пак, при добре изготвен план от страна на мениджърите и ако не се случват непредвидени събития, на компанията няма да и е трудно да посрещне лихвените си задължения.

  Банките предпочитат действащи компании, а не стартиращи фирми.

  Тъй като една компания, която вече е развила своя бизнес, може реално да докаже колко печели и каква е кредитната ѝ история, банките автоматично я предпочитат пред стартиращия бизнес, който още не е започнал да трупа капитал. Все пак, и стартиращите фирми могат да получат банков кредит, но трябва да представят добре изготвен бизнес план, който да доказва възможността им да изплащат лихвата по заема.

  КРЕДИТНА КЪЩА "ЕВРОКОМЕРС" ще Ви помогне в стартиращия  бизнес за разлика от банките. Няма да начислява месечни такси по вашия кредит. Плащате само лихвите си по отпуснатия Ви кредит и в края на периода на кредита  връщате и главницата.

  Заповядай те при нас !!!